امروز : شنبه ، 30 تیر 1397        ساعت :
مدیریت درمان در موارد آلودگی هپاتیت B
اصول مدیریت درمان در موارد آلودگی هپاتیت B ,C چنانچه تجویز ایمونوگلوبین Bضرورت داشته باشد بایدهرچه سریع تر تزریق شود زمان مطلوب تا 24ساعت اول پس از برخورد است اگر بیش از هفت روز از زمان آلودگی گذشته باشددر مورد میزان تاثیر ایمونوگلوبین توافق نظر وجود ندارد. درخصوص آلودگی با HCV درخصوص آلودگی با HCVتوصیه به انجام آزمایشHCV گردیده است فرد آلوده شده را باید از نظر anti –HCVو ALT درهنگام آلودگی و4تا6 ماه پس از آن مورد بررسی قرار داد وارزیابی HCV RNA در صورت تمایل به بررسی سریع تر حدود چهار تا شش هفته پس از برخورد توصیه میشود. در خصوص آلودگی باHIV در خصوص آلودگی باHIV در موارد برخورد فرد درمعرض خطر با نمونه آلوده به HIV هد ف آرمانی این است که در فاصله زمانی کمتر از 1ساعت به عنوان اقدامات پایه از نظر HIVآزمایش شود واقدامات پیشگیرانه مرحله به مرحله اجرا گردد در هنگام کار با گزیلول باید کارکنان مجهز به محافظ چشمی ودستکش مناسب باشند. آزمایشگاه باید دارای جعبه کمک های اولیه باشد.