امروز : چهارشنبه ، 29 فروردین 1403        ساعت :
بهمن سال 1397

بسمه تعالی

 آزمایشگاه مرکزی

 

  

 

 

"تضمین کیفیت در آزمایشگاه ایمنو هماتولوژی و بانک خون"

تاریخ : 1397/11/08

 

01 Blood Group جناب آقای دکتر ملکی 1 دانلود
02 ABO Discrepancies جناب آقای دکتر ملکی 2 دانلود
03 Storage Of RBC جناب آقای دکتر منصوری 1 دانلود
04 Blood Product جناب آقای دکتر منصوری 2 دانلود
05 Transfusion Reaction جناب آقای دکتر منصوری 3 دانلود

 

   

 

تضمین کیفیت در آزمایشات ایمنو اسی"( رادیو ایمنو اسی، کمی لومینسانس و "

(الایزا کارگاه آموزشی 

  تاریخ : 1397/11/29

  

01 Chemiluminesence             جناب آقای دکتر رضوانی               دانلود  
02 Radi immuno assay Lab جناب آقای دکتر ویسی   دانلود  
 03  تضمین کیفیت در آزمایشات الایزا جناب آقای دکتر زارعی   دانلود  
04 چارت های کنترل کیفی جناب آقای دکتر رضوانی   دانلود  
05 طرح کیفیت پیشنهادی بخش هورمون جناب آقای دکتر رضوانی   دانلود  

 

 

 در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای مهندس شاهمرادی تماس داشته باشید