امروز : پنج شنبه ، 10 اسفند 1402        ساعت :
مهر سال 1398

بسمه تعالی

آزمایشگاه مرکزی

 

   

 

 

مدیریت عدم انطباق 

 تاریخ : 1398/07/30

  

 01  جناب آقای دکتر رضوانی مقادیر بحرانی و مدیریت آنها  دانلود
02 جناب آقای دکتر رضوانی مدیریت نمونه های آزمایشگاهی  دانلود 
03 جناب آقای دکتر رضوانی مدیریت عدم انطباق ها دانلود
04 جناب آقای دکتر رضوانی مدیریت عدم انطباق در آزمایشگاه ها  دانلود
05 جناب آقای دکتر رضوانی استاندارد آزمایشگاه های پزشکی دانلود
06 جناب آقای دکتر رضوانی دستورالعمل مدیریت نمونه در آزمایشگاه دانلود
07 جناب آقای دکتر سهرابی نمونه ها دانلود
08 جناب آقای دکتر ملکی مقادیر بحرانی در آزمایشگاه ها   دانلود  
09  جناب آقای دکتر ملکی  قابل قبول بودن نمونه های هماتولوژی دانلود

 

 

 در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای مهندس شاهمرادی تماس داشته باشید