امروز : چهارشنبه ، 3 مرداد 1403        ساعت :
شهریور سال 1397

بسمه تعالی

 

  آزمایشگاه مرکزی

 

 

 

  کارگاه تداخلات دارویی و غیر دارویی و تأثیر آن در نتایج آزمایشها

      تاریخ : 1397/06/15

  

01

 تداخلات دارویی در آزمایشات هورمونی

جناب آقای دکتر رضوانی

دانلود 

02

تداخلات دارویی در آزمایشات تیروئیدی

جناب آقای دکتر ویسی

دانلود 

03

 تداخلات دارویی در آزمایشات آنزیمی 

جناب آقای دکتر رحیمی 

دانلود 

   

 

در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای  مهندس شاهمرادی   تماس داشته باشید