امروز : جمعه ، 25 آبان 1397        ساعت :
مرداد سال 1397

بسمه تعالی

 

 آزمایشگاه مرکزی

 

 

 فایلهای کارگاه آموزشی مرداد ماه 1397

  


 

 کارگاه میکروب شناسی و انگل شناسی

  تاریخ : 1397/05/01

 

1 تضمین کیفیت در میکروب شناسی آقای جدیدیان دانلود
2 تشخیص آزمایشگاهی ویبروکلرا آقای جدیدیان دانلود
3 کارگاه لیشمانیوز دکتر حمزوی دانلود

  


 

 کارگاه تفسیر نتایج ارزیابی خارجی کیفیت در آزمایشگاه

   تاریخ : 1397/05/10

 

 1 کنترل کیفی در بخش خونشناسی دکتر رضا زاده دانلود
 2 کنترل کیفی خارجی سروایمونولوژی دکتر زارعی دانلود
 3 کنترل کیفی در بخش بیوشیمی دکتر رضوانی دانلود
 4 کنترل کیفی در بخش میکروبشناسی دکتر مهاجری دانلود

  


 

کارگاه سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

 تاریخ : 1397/05/20

 

1 مدیریت کیفیت-فرآیند قبل، حین و پس از انجام آزمایش دکتر رضوانی دانلود 
2  مــدیریت عـدم انطباق و مـــمیزی آقای جدیدیان دانلود
3 مستند سازی  آقای روشنی دانلود
4 مدیریت نیروی انسانی  آقای روشنی دانلود
5 مدیریت کیفیت تجهیزات-فضا وتاسیسات  دکتر زارعی دانلود

  


 

درصورت بروز مشکل یا سؤال در دریافت فایلها از سایت ؛ با آقای مهندس رامین شاهمرادی تماس حاصل فرمایید

با آرزوی موفقیت بیش از پیش برای دوستان و همکاران گرامی

رامین شاهمرادی : 5177   357   0918