امروز : چهارشنبه ، 3 مرداد 1403        ساعت :
مرداد سال 1397

بسمه تعالی

 آزمایشگاه مرکزی

  

 

  

 

 کارگاه میکروب شناسی و انگل شناسی

 تاریخ : 1397/05/01

  

01 تضمین کیفیت در میکروب شناسی جناب آقای جدیدیان دانلود
02 تشخیص آزمایشگاهی ویبروکلرا جناب آقای جدیدیان دانلود
03 کارگاه لیشمانیوز جناب آقای دکتر حمزوی دانلود

 

  

 

 کارگاه تفسیر نتایج ارزیابی خارجی کیفیت در آزمایشگاه

تاریخ : 1397/05/10

 

01 کنترل کیفی در بخش خونشناسی جناب آقای دکتر رضا زاده دانلود
 02 کنترل کیفی خارجی سروایمونولوژی جناب آقای دکتر زارعی دانلود
 03 کنترل کیفی در بخش بیوشیمی جناب آقای دکتر رضوانی دانلود
04 کنترل کیفی در بخش میکروبشناسی جناب آقای دکتر مهاجری دانلود

 

  

 

کارگاه سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

تاریخ : 1397/05/20 

 

 01  مدیریت کیفیت - فرآیند قبل ، حین و پس از انجام آزمایش جناب آقای دکتر رضوانی دانلود 
 02   مــدیریت عـدم انطباق و مـــمیزی جناب آقای جدیدیان دانلود
03 مستند سازی  جناب آقای روشنی دانلود
04 مدیریت نیروی انسانی  جناب آقای روشنی دانلود
05 مدیریت کیفیت تجهیزات - فضا وتاسیسات  جناب آقای دکتر زارعی دانلود

 

  

 در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای  مهندس شاهمرادی   تماس داشته باشید