امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1403        ساعت :
دی سال 1398

بسمه تعالی

آزمایشگاه مرکزی

 

   

 

 

تضمین کیفیت در آزمایشات ایمنولوژی و سرولوژی 

 تاریخ : 1398/10/05

  

 01  جناب آقای دکتر رضوانی EQAS Immunology  دانلود
02 جناب آقای دکتر رضوانی طرح کیفیت در ایمونولوژی و منابع خطا 98 دانلود 
03 جناب آقای پورمند کنترل کیفی آزمایشگاه سرولوژی 1 دانلود
04 جناب آقای پورمند کنترل کیفی آزمایشگاه سرولوژی 2 دانلود
05 جناب آقای رضایی منش کنترل کیفی   دانلود

 

  

تضمین کیفیت در آزمایشات بانک خون 

 تاریخ : 1398/10/30

  

 01  جناب آقای دکتر رضوانی Moleular Techniques دانلود
02  جناب آقای دکتر ملکی  ABO Discrepancies دانلود
03 جناب آقای دکتر ملکی کراس مچ دانلود 
04 جناب آقای دکتر صبا فراورده ها دانلود
05 جناب آقای دکتر کامران منصوری  Blood Substituation دانلود
06 جناب آقای دکتر کامران منصوری Storage Of RBC  دانلود

 

 

 در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای مهندس شاهمرادی تماس داشته باشید